fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Näringslivspolitisk rapportering november 2020
8 december, 2020

Näringslivspolitisk rapportering november 2020

RAPPORT

Den andra våg av smittspridning som befarades slå till kom med kraft nu i november. Omställningen till hemarbete har för många varit enklare att genomföra då det digitala arbetssättet redan är etablerat. Resursbesparingen för såväl privatpersoner som för företag, genom mindre affärsresande och arbetspendling, är tydlig och de nya arbetssätten kommer i många fall bestå.

Det kan också konstateras att den psykiska såväl som den fysiska hälsan i pandemin kan påverkas där isolering och mycket stillasittande är påverkande faktorer. Många arbetsgivare är medvetna om problematiken och hittar lösningar så som digital fika och ”walk and talk meetings”. Även om många kan sköta sitt arbete på distans kan vi se att som en effekt av andra vågen har besöksnäringen, som redan var hårt ansatt, drabbats ännu hårdare. Tuffare restriktioner gav en direkt effekt.

Korttidspermitteringar & varsel

När det kommer till korttidspermitteringar är Jönköpings län fortsatt det län med näst högst andel korttidspermitterade. 24,7 % av alla arbetstagare har sedan pandemins start varit permitterade vid något tillfälle.

Under november månad varslades 272 personer, vilket är en ökning på drygt 60 % jämfört med månaden före. En del i varselstatistiken under november månad beror sannolikt inte på varsel på grund av pandemin, utan strategiska beslut av flytt av produktionsenheter i länet. Den faktiska arbetslösheten i riket uppgick i oktober månad till 8,8 %. I Jönköpings län var den något lägre med 7,4 %. Det är en ökning med 1,6 procentenheter för riket och ökning på 1,3 procentenheter för länet (sett till oktober 2019). Enligt de samtal som förts med Arbetsförmedlingen i länet säger de att de flesta som blir varslade i länet får jobb inom kort. Sett till arbetslösheten råder det stora skillnader mellan de olika kommunerna i regionen. Diagrammet nedan visar att Habo och Mullsjö kommun har klarat sig bättre, medan Nässjö, Sävsjö samt Tranås kommun har en högre grad av arbetslöshet än övriga kommuner.

Källa: Arbetsförmedlingen.

Fördelning av de branscher i länet som lagt flest varsel under oktober månad ser ut enligt följande:

Jönköpings län skiljer sig åt något vad gäller branscher och varsel då det i riket är anställda inom hotell- och restaurangverksamhet som är värst drabbad gällande varsel.

Konkurser

Statistik visar att konkurserna i länet låg på samma nivå under november månad som föregående år. Nationell statistik från UC visar att nedanstående branscher är mest drabbade av antal konkurser och är i jämförelse med perioden januari till november 2019:

Intressant är att sett till antal konkurser bland kommunerna i länet skiljer det sig inte markant mellan januari-november 2020 som föregående år. Diagrammet visar att såväl Nässjö som Värnamo kommun hade fler konkurser under den nämnda perioden 2019 än vad de haft i år. Staplarna för konkurser tar inte hänsyn till antalet företag i länet, men dessa representeras i den blå stapeln. Antal företag är dividerade med 100 för att kunna ge en överskådlig bild. Den illustrerar dock att det är mycket få företag som tvingats till konkurs i förhållande till antal företag.

Källa: UC.se, SCB samt egna beräkningar.

Konjunkturinstitutets (KI) mätningar

KI:s extramätning från 1 december visar att hotell- och restaurangbranschen är hårdast drabbad med ett nuvarande omsättningstapp på nära 65 %. Mätningen visar även att samtliga branscher, utom bygg- och anläggning, tappar något i omsättning under de två senare veckorna i november. Barometerindikatorn visar ett antal konfidensindikatorer där utvalda branscher samt hushåll får ange nuläge samt förväntningar kring den närmaste framtiden där ett normalläge har 100 som utgångsläge.

KI rapporterar också att i november månad steg barometerindikatorn ytterligare 7,6 enheter från månaden innan till 97,5. Undersökningen visar att i tillverkningsindustrin ser orderstockarna väl ut nu och framåt, vilket speglas i branschens uppgång med 4,2 enheter jämfört med mätningen i oktober. Tillverkningsindustrin är nu uppe på en högre nivå än i början av 2020, före pandemin slog till. Liksom vid tidigare mätningar anger tjänsteföretagen en långsammare återhämtning efter vårens stora ras. Byggföretagen har ännu inte drabbats lika hårt som övriga branscher. Diagrammet visar tydligt hur de skarpare restriktionerna drabbade detaljhandeln vars konfidensindikator sjönk med 7,6 enheter från oktober.

Källa: Konjunkturinstitutet.

Besöksnäringen

Enligt den rapport som Tillväxtverket släppte i november har antalet gästnätter i snitt i Sverige, under perioden mars till augusti 2020, minskat med 43 %. Likvärdig minskning är det även för Jönköpings län då det minskat med 42 %. Ankomster med flyg nationellt har minskat med 98 % i april, och under samma månad minskade också gästnätterna med totalt 70 % – jämfört med samma månad året innan. Semestermånaderna för besöksnäringen blev något bättre då de allra flesta valde att lägga sin semester i Sverige. Rapporten visar på en ökad arbetslöshet bland unga och utrikesfödda som en effekt av att pandemin drabbat besöksnäringen mycket hårt. Hotellnäringen ses ofta som ett ingångsjobb för såväl unga som för nyanlända och med en hög arbetslöshet innebär det att konkurrensen om dessa jobb ökar.

Affärsresandet är även något som minskat kraftigt som en effekt av de allt mer nyttjade digitala möjligheterna. Detta var även något som Handelskammarens enkätundersökning från augusti visade då 75 % av företagen angav att de trodde att de digitala mötena skulle bestå i någon till mycket hög grad efter pandemin.

Export

Efter en kraftig nedgång i export nationellt under andra kvartalet vände det uppåt under tredje kvartalet genom en ökning med 11 % jämfört med kvartalet innan. Varuexporten stod för den större delen av ökningen, medan tjänsteexporten endast ökade med 1 %.

När Svensk Exportkredit i juni 2020 genomförde Exportkreditbarometern, en temperaturmätning på svensk exportindustri, angav 6 av 10 att de räknade med sämre orderingång det närmaste året och var tredje räknade med att minska antalet anställda i Sverige under samma period. Exportkreditbarometern för december 2020 visar en tydlig positiv ändring där närmre hälften ser att de kommer få en högre orderingång de nästkommande 12 månaderna och var tredje räknar med att anställa under samma tidsperiod. Barometern visar också att statliga stöd genom pandemin, så som korttidspermitteringar, har bidragit till att företagen har kunnat behålla sin kompetens och även minska de ekonomiska konsekvenserna.

Cirkulär ekonomi

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen, i ett led mot en cirkulär ekonomi, att förslå åtgärder kring plaståtervinningen med fokus på kemisk återvinning. Regeringens klimathandlingsplan visar att kemisk återvinning, till exempel via plastreturraffinaderi, skulle kunna bidra till att uppnå omställningen till en fossilfri och cirkulär ekonomi. I somras tog regeringen ett beslut gällande en nationell strategi som visar riktningen mot ett långsiktigt och hållbart samhälle. Handlingsplaner och konkreta åtgärder kommer följa med strategin.

Kompetensförsörjning

Statistiska Centralbyrån anger i en undersökning att det finns en stor problematik kring att rekrytera IT- specialister. Antalet företag med anställda IT-specialister ökar och studien visar att 21 % av företagen med 10 anställda eller fler har den kompetensen. Även inom branscher som exempelvis bygg ökar behovet av IT-specialister. Det är främst de större företagen, med 250 anställda eller fler, som har stora svårigheter att rekrytera – där brister i IT-relaterade kvalifikationer från utbildningen. Brister som sågs hos de sökande var bland annat brist på relevant arbetslivserfarenhet och få sökande.

Vi på Handelskammaren uppskattar alla de gånger företag kontaktar oss för att få stöd i små och stora frågor. Tveka inte att kontakta oss!

Fler inlägg

Nyheter

Mastec Group besökte Hjortsjöskolan i Vaggeryd för att berätta om hur det är att arbeta i industrin

Jenny Wennblom och Linda Wiberg från Mastec Group var på Hjortsjöskolan i Vaggeryd för att berätta för årskurs 7 om industrin som bransch...

Läs mer
Näringspolitik

Företagare måste ha råd att ha anställda

KRÖNIKA. Så varför flyttar företag hela eller delar av sina verksamheter? Varje verksamhet som flyttar från vårt län leder till förlorade...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari