fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Näringslivspolitisk rapportering oktober 2020
3 november, 2020

Näringslivspolitisk rapportering oktober 2020

Det ser olika ut för olika branscher. Att industrin, som normalt är en motor för besöksnäringen, är nära på tillbaka på normala nivåer innebär inte att hotellen är i närheten av normal beläggning då affärsresandet fortfarande är på mycket låg nivå.

Enligt den enkätundersökning som Handelskammaren genomförde i slutet av augusti hade strax över hälften av företagen som svarade en minskning av order på 0–25 % och en fjärdedel angav 26–50 % minskning generellt sett till alla branscher. Vid frågan om när de förväntade sig en återgång till det normala angav majoriteten av industri att det kommer ske under 2020, medan majoriteten av konsultbranschen förväntade sig en senare återgång där tyngden ligger mot Q4 2020 eller under 2021.

Varselstatistik och konkurser

Fram till 23 oktober har 3696 personer under 2020 varslats i Jönköpings län, vilket är en ökning med 187 % i jämförelse med samma period föregående år (snittet för landet ligger på 178 %). Efter semesterperioden har det varit stabilt med färre än 50 varslade per vecka (med något undantag). Arbetslösheten i riket uppgår nu till en nivå på 8,6 % och de senaste beräkningarna från Arbetsförmedlingen säger att den under Q1 2021 förväntas stiga till 9,6 %, vilket är lägre än de 11,2 % som myndigheten tidigare gick ut med. I Jönköpings län uppgick arbetslösheten under september månad till 7,6 %, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med föregående år.

Mätningar från UC visar att konkurserna minskar, sett till samtliga branscher, där perioden januari-oktober 2019 jämfört med 2020 har 2 % färre konkurser. Jämfört med riket har Jönköpings län högst andel konkurser med plus 18 %, perioden januari-oktober, jämfört med samma period 2019. Den största andelen konkurser skedde i början av perioden sett till riket, men i Jönköpings län kunde vi även i början av sommaren se betydligt fler konkurser jämfört med 2019.

En kartläggning av konkurser i länet sedan pandemins start visar följande:

Källa: Kreditrapporten.se samt egna beräkningar.

Konjunkturinstitutets mätning

Enligt Konjunkturinstitutets (KI) extramätning som publicerades 20 oktober anger 10 % av företagen inom tillverkningsindustrin att omsättningen är högre än normalt. I samma mätning anger hotell- och restaurangbranschen att de fortfarande har ett tapp på 50 %. Barometerindikatorn som mäts av KI mäter ett antal olika branschers och hushålls läge där 100 är utgångspunkten för ett normalläge. Den senaste undersökningen som publicerades 28 oktober visar att det har stadigt gått uppåt sedan bottenläget i april på 61,2 i april till den senaste mätningen på 96,3. Nedbrutet i sektorer visas följande (april angivet i parentes):

Källa: Konjunkturinstitutet.

Besöksnäringen

En bransch som inte syns väl i KI:s mätning och som fortfarande är mycket hårt drabbad är besöksnäringen. Den enkätundersökning som Handelskammaren sände ut vecka 44 till ett antal hotell samt näringsidkare, som är beroende av besökare, visar tydligt att branschen fortfarande är hårt drabbad. Vid frågan gällande hur stort bortfall de har i antal gäster är det endast ett fåtal som svarar att det ligger på max 25 %. Hela 30 % av de tillfrågade har tappat mer än tre fjärdedelar av sina gästar. Diagrammet visar fördelningen på bortfall.

Källa: Egna beräkningar.

Enkäten visar också att det är svårt för besöksnäringen att ställa om, då de är beroende av besökare för att få sina intäkter. Många uttrycker en stor oro inför de striktare restriktioner som är en effekt av ökad smittspridning. Hela 70 % av de som har svarat har lagt varsel och en tredjedel planerar att varsla den kommande månaden. På frågan angående varsel svarar dessutom nära 40 % att de eventuellt kommer varsla i närliggande tid. En lägesrapportering om länets besöksnäring hittar du HÄR.

Digitaliseringsförmågan

Network Readiness Index (NRI) är en årlig mätning av länders digitaliseringsförmåga. Indexet tas fram av tankesmedjan Portulans Institut och 2020 har de samverkat med Unesco. Fokuset det här året har varit på länders förmåga att genom Covid-19-pandemin använda de digitala verktygen för att hantera konsekvenser i samhället. I årets mätning rankas Sverige etta, vilket även var fallet 2019. Mer om undersökningen kan du läsa om HÄR.

Kvinnor i ledande positioner

Jönköpings län har ett industritungt näringsliv med många familjeföretag. Traditionellt sett har dessa drivits av män och det har varit sönerna i familjen som har tagit över. Detta kan till viss del vara förklaringen till varför länet placerar sig på plats 21 av 21 län när det kommer till kvinnliga styrelseledamöter och styrelseordförande. Även när det kommer till andel företagare som är kvinnor placerar sig Jönköpings län längst ner. Albright presenterar årligen en rapport, nu senast i oktober, med statistik över jämställdheten kring företag och företagande där dessvärre flera av länets företag hamnar på den röda listan. Det är inte bara en fråga om jämställdhet, utan snarare om tillväxt där forskning visar att företagen presterar bättre om deras jämställdhet ligger på en hög nivå.

Hållbara transporter

Regeringen satsar för att fasa ut de fossila bränslena inom transportsektorn och för att öka tempot mot att nå klimatmålen. Nära en tredjedel av växthusgaserna i Sverige kommer i dag från transportsektorn. Regeringen säger att det krävs kraftfulla insatser på bred front med exempelvis transporteffektivitet, hållbara förnybara bränslen samt effektiva fordon om utsläppen ska vara nere på noll år 2045. Åtgärder som regeringen föreslår för att öka elektrifieringen är bland annat:

Trafikverket får i uppdrag att analysera behovet av laddinfrastruktur kring de större vägarna.

Export

Vi har två närliggande faktorer som kan komma att påverka vår exportindustri i större eller mindre omfattning – valet av president samt Brexit. Vad gäller Brexit är det fortfarande mycket oklart gällande vilka avtal och tullavgifter som kommer gälla. I Jönköpings län har exporten till Storbritannien minskat något sedan 2015 och länets import är nästan i nivå med exporten. Största länen, både när det gäller export samt import, till Storbritannien är Stockholms och Västra Götalands län.

Sverige är mycket beroende av sin exportindustri. Pandemin har påverkat utrikeshandeln negativt, med en minskning på ca 8 % på exporten under januari till juli, jämfört med samma period 2019. Trenden de senaste månaderna visar dock positivt.

Sveriges största exportmarknader och differensen mellan perioden januari-juli år 2019 respektive år 2020 visas i tabellen nedan:

Källa: SCB indikatorer.

Stöden måste fortgå

Baserat på den studie som genomfördes på läget hos besöksnäringen samt hur läget ser ut med smittspridningen i den andra våg med de restriktioner som följt ser Handelskammaren att det är helt nödvändigt att stöd till företagen fortsätter efter årsskiftet. De åtgärder som vi ser som nödvändiga och som har kommunicerats till de regionala riksdagsledamöterna, näringsdepartementet samt Handelsministerns sakkunniga är:

Vi på Handelskammaren bistår er i näringslivet och tveka inte att kontakta oss!

Fler inlägg

Näringspolitik

Kompetensförsörjningen – en dubbelbottnad problematik

Kompetensförsörjning har en oerhört betydande inverkan för länets utveckling och tillväxt. Svårigheter att attrahera, behålla och utveckl...

Läs mer
Näringspolitik

Infrastrukturfrågan direkt kopplad till företagens möjlighet att hitta rätt kompetens

Det viktiga arbetet med en ny nationell plan för infrastruktur är i gång. Planperioden är 2026-2037 och regeringen har nu gett Trafikverk...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari