fbpx

Anvisningar för ansökan om ATA-carnet

Ansöka om ATA Carnet i TradePort

Ny Carnetkund?

 • Gå in via länken till TradePort och skapa ett konto.
 • Du får ett verifieringsmail
 • Klicka på länken i mailet för att verifiera kontot/mailadressen
 • Komplettera med faktureringsinformation
 • Klicka på ATA Carneter
 • Klicka på Apply for new ATA Carnet
 • Du får ett automatiskt mail från GetAccept som ska signeras av firmatecknare
 • Du kan nu gå in på TradePort och göra en ansökan om ATA Carnet

 

Redan signerat avtalet?

 • Gå in via länken till TradePort och skapa ett konto.
 • Du får ett verifieringsmail
 • Klicka på länken i mailet för att verifiera kontot/mailadressen
 • Komplettera med faktureringsinformation
 • Avtalet i GetAccept kopplas direkt till det nya kontot
 • Du kan nu ansöka om ATA Carnet
 • Du kommer att hitta bolagets aktiva ATA Carneter inne i TradePort.

 

Här kan du se en informationsfilm om hur du skapar konto i TradePort.


Anvisningar för ansökan om ATA-carnet

 • Ange gärna flera representanter, om du är osäker på vem som kommer att ha ansvaret för carneten och varorna under resan. Fullständig resväg anges.
 • Varuförteckning görs på lämpligt språk. För Norge används svenska. Ange om möjligt tillverkningsnummer eller annat igenkänningstecken på varorna.
 • För vissa länder, t.ex. Ryssland, gäller särskilda krav.
 • För vissa varor gäller exportförbud. Det är carnetinnehavarens skyldighet att införskaffa exporttillstånd.
 • Carneten upphör att gälla om innehavaren inställer betalningar, inleder ackord eller försätts i konkurs.

Regler för ATA-carnet

 • Varorna ska ägas av en fysisk eller juridisk person, bosatt eller etablerad i land utanför införsellandet. Representanten får inte vara bosatt i införsellandet.
 • Varorna får inte lånas eller hyras ut.
 • Varorna får inte bearbetas i införsellandet.
 • Varorna ska vara avsedda att återutföras, således ej förbrukningsvaror.
 • Varorna ska kunna identifieras vid återutförseln innan resan påbörjas.
 • Varorna upptagna i carneten ska vara tillverkade i EU eller förut förtullade i EU.
 • Har sökande för avsikt att korsa gränser via tåg avråder Handelskammaren från att använda carnet då det visat sig svårt att få tullens stämpel vid in- och utresa.

 

Särskilda bestämmelser

1. Yrkesutrusning
ATA-carnet gäller för utrustning som ska användas av inresande yrkesutövare i och för sin yrkesutövning under tillfälligt uppehåll i införsellandet.

 • Utrustningen får enbart användas av den besökande personen eller under dennes personliga överinseende.
 • Utrustningen får inte användas i inrikestrafik (gäller fordon) eller vid industriell tillverkning eller emballering av varor.
 • Utrustningen får, med undantag av handverktyg, inte användas för utnyttjande av naturtillgång, för uppförande, reparation eller underhåll av byggnader, för jordarbeten eller liknande arbeten.

2. Varuprover
Med varuprov avses i detta sammanhang varor som produceras eller ska produceras utanför införsellandet. Som villkor för att ATA-carnet skall kunna utfärdas gäller att artiklarna införs enbart i syfte att visas eller demonstreras i importlandet för tillämnade kunder, och att artiklarna inte säljs eller används i annat syfte än demonstration.

3. Varor för mässor och utställningar
ATA-carnet kan användas för varor avsedda att visas eller användas vid utställningar, mässor, möten eller liknande officiella evenemang. Förutom de varor som ska ställas ut eller demonstreras kan ATA-carnet även användas för montermateriel och demonstrationshjälpmedel, t.ex. AV-utrustning och tolkningsanläggningar. Varor som enbart är avsedda för gratis utdelning till besökare får tas in tull- och momsfritt och ska därför inte tas upp på ATA-carnet.

4. Giltighetstid
Carnetens giltighetstid är ett år. Samma ATA-carnet kan användas i flera länder under giltighetstiden. Tidsfristen för tillfällig tullfrihet varierar i olika länder och kan vara kortare än carnetens giltighetstid. För transiteringar gäller i regel ett fåtal dygn. Utställningsvaror skall oftast återutföras senast tre månader efter att utställningen avslutats.

5. Om carneten kommer bort
Carneten är en värdehandling och bör förvaras som en sådan. Skulle carneten förkomma skall detta omedelbart anmälas till den Handelskammare som utfärdat carneten.

6. Om varorna blir kvar utomlands
Om det visar sig att varorna blir kvar i införsellandet ska carnetinnehavaren kontakta landets tullmyndighet innan tiden för återutförseln går ut, för att få tillstånd till detta samt besked om den tullprocedur som skall iakttas. Detsamma gäller om varorna stulits eller på annat sätt gått förlorade. Bevis om förtullning skall framgå av tullens anteckning på det vita bladets övre del (Reexportation counterfoil).

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari