fbpx

Energikrisen behöver få större utrymme på den politiska agendan

ÖPPET BREV TILL ENERGI- OCH NÄRINGSMINISTERN

Vi läser med tillförsikt Tidöavtalet med fokus på den delen som berör energi och klimat. Vi läser att ”Målet är att återupprätta elsystemet så att människor och företag får stabila och låga elpriser samt att minska utsläppen genom att öka effektiviteten i omställningen.”

Först vill vi ge en bild av vilken roll näringslivet i Jönköpings län spelar för Sveriges välfärd. Tillverkningsindustrin i Jönköpings län står för 38,5% av förädlingsvärdet och länet är därmed det län som har högst andel förädlingsvärde från industrin i Sverige. Jönköpings län är det län med näst högst varuxeportvärde per invånare från små och medelstora företag. Därtill kan läggas att Gnosjö kommun, en kommun där kommuninvånarna exporterar 160% mer än rikssnittet och där över 50% av kommuninvånarna jobbar inom industrin, är den kommun som har enskilt flest anställda inom energiintensiva företag. Varuexporten utgör strax över 1/3 av landets BNP. Med det färskt i minnet kan det snabbt konstateras att Jönköpings läns näringsliv är viktigt, inte bara för länet utan för Sverige.

Handelskammaren Jönköpings län släppte i oktober 2022 rapporten ”Så påverkas näringslivet av de höga elpriserna”. Rapporten är baserad på svaren från 206 företag i Jönköpings län, varav ca hälften återfinns inom tillverkningsindustrin. I den anger ca hälften av företagen inom tillverkningsindustrin att deras energikostnader ökat med 100% eller mer. Strax över 40% anger att företagets framtid är hotad i hög eller mycket hög grad, nedbrutet i stora företag med 250 eller fler anställda, anger 30% detsamma. Rapporten visar även att företagen i mycket liten grad var förberedda på den kraftiga prisökning som uppstått. Flera företag anger att ökningen av energikostnaden är väsentligt större än vinsten och företagets kassaflöde.

Tillbaka till Tidöavtalet och direktivet för samarbetsprojekt Klimat och energi, i vilket vi kan läsa om hur SD, M, KD och L kommer att utarbeta och genomföra politiska reformer för att trygga energiförsörjningen och åstadkomma en effektiv klimatomställning. Vidare läser vi att syftet är att ta fram och genomföra konkreta politiska förslag för att återupprätta ett fungerande elsystem med ökad elproduktion och låga elpriser. Så långt allt gott. Behovet är inringat. Företagen behöver en stabil tillgång av energi med förutsägbara priser till låg kostnad. Det är vad de har byggt sin affärsmodell på och det är det som gjort dem till en spelare på den globala marknaden. Nämnas bör att just vara en spelare på den globala marknaden. Det är otroligt viktigt för ett litet land som Sverige. Vår egen nationella marknad är för liten.

Det krävs företag som har en hög tillväxt för att bygga ut välfärden i vårt land. En central fråga för tillväxt är att politiska beslut drivs igenom ur ett företagsperspektiv. I Tidöavtalet och direktivet gällande Tillväxt och hushållsekonomi, nämns att de fyra partierna kommer genomföra politiska reformer för att stärka Sveriges varaktiga tillväxtförmåga och motverka arbetslöshet. Det är därför förvånande att energipolitiken, som är helt central och behöver lösas snabbt, får så litet utrymme i såväl Tidöavtalet som i den politiska diskussionen. I Tidöavtalet ägnas 7 sidor åt Energi- och klimatfrågan, medan Migration och integration samt Kriminalitet tillägnas 19 respektive 11 sidor.

Handelskammaren Jönköpings län vill med detta öppna brev lyfta följande:

2022-11-28_ÖppetBrev_HK-Jkpg-län

 

Annika Cederfeldt Jiveby,
Näringslivspolitisk chef, Handelskammaren Jönköpings län
annika.cederfeldtjiveby@handelskammarenjonkoping.se
070–468 36 36

Helena Zar Vallin,
Vd, Handelskammaren Jönköpings län
helena.zarvallin@handelskammarenjonkoping.se
076-949 42 25

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari