fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Företagens läge ser mer positivt ut nu än i våras, men osäkerheterna är påtagliga
7 december, 2020

Företagens läge ser mer positivt ut nu än i våras, men osäkerheterna är påtagliga

RAPPORT

I Handelskammarens senaste studie där ca 60 medlemsföretag deltog i en kvalitativ undersökning är det tydligt att det fortfarande finns osäkerheter. Det gäller såväl orderingång, leverantörskedjor som risker kring sjukdomsbortfall i den egna verksamheten. Många företag uttrycker dock att resultatmässigt ser det bättre ut än väntat.

Vårens kraftiga inbromsning och de osäkerheter som det innebar ledde till att många företagare såg mycket mörkt på situationen. I takt med att smittspridningen minskade, konsumtionen ökade och produktioner globalt öppnade mot slutet av kvartal två vände det för de flesta branscher – även i vår region. Osäkerheten bland länets företag är dock fortfarande påtaglig.

Störningar i leverantörsled

Mitt i den andra vågen av smittspridning finns det en tydlig oro att det kommer bli problem med leverantörsleden, även hos de som vid undersökningens tillfälle inte är drabbade. Företagare vi har talat med nämner att det har varit problem med globala leverantörer och att de funderar på att flytta hem delar av leverantörskedjan. Dual sourcing med en redundans i leverantörsledet används givetvis redan vid kritiska komponenter, men i pandemin har det blivit tydligt att strategier kring standardkomponenter även är viktiga när tillgången stryps.

Pandemin har medfört att vissa kunder arbetar med kortare tidshorisonter än tidigare, vilket leder till svårigheter kring att planera produktionen med såväl ingående material som kapacitet. Dessa osäkerheter ger ett ännu större behov av flexibilitet, vilket i sin tur ger ett större behov av närhet till leverantörer och de fördelar det ger i ledtider. Det har även kommit signaler att slutkunder förväntar sig störningar i leverantörsled, vilket gör att de inte möter sin marknad utan lägger sig på en lägre nivå för att minska konsekvenserna av sjukdomsbortfall hos sina leverantörer. Diagrammet nedan ger en tydlig bild över att det genom pandemin har funnits, och i vissa fall fortfarande finns, störningar i leverantörskedjorna.

Orderingång

Studien visar att de som har levererat mot flera affärsområden har i många fall klarat sig bättre genom krisen. Det är tydligt att det nästan för samtliga, i de flesta branscher, blev ett nära totalt stopp när pandemin slog till. I takt med att det vände uppåt mot slutet av kvartal två kunde en del företag balansera upp tapp inom vissa segment mot att andra ökade, där ett tydligt exempel är verksamheter inom bygg- eller trädgårdsprodukter. Detsamma gäller de företag som finns inom olika geografiska marknader, vilket kan bidra till att den totala negativa påverkan på resultatet under 2020 blir mindre. Flera av de vi talat med nämner att det fortfarande råder svårigheter med att få till nya projekt och att potentiella kunder avvaktar med att lägga order. Som en företagare belyser i citatet nedan:

Vi har sett en uppbromsning i vår projektförsäljning, både i prospektering samt där vi kommit igång med offertprocessen, detta då det krävs besök på plats på våra kunders anläggningar för att utreda lämpliga positioner i deras maskiner för installation av vår utrustning. Kunderna skjuter beslutsprocessen framåt, och vi förväntar oss inte en snabb återhämtning utan mer en långsam smygande ökning när effekterna av pandemin avtar.

Det finns fortfarande en osäkerhet i marknaden inom flera branscher. Även om det fanns en tydlig vändning i orderingång för majoriteten av branscher under senare delen av kvartal två, för att sedan gå stadigt uppåt, visar såväl Handelskammarens studie som Konjunkturinstitutets (KI) senaste mätning att det återigen vänder något neråt för de flesta branscher. Här ska det noteras att samtliga inom besöksnäringen, som även de i många fall hade en bra orderingång under sommaren, fortfarande ligger på en mycket låg nivå. KI:s mätning visar att i november var omsättningstappet för hotell- och restaurangbranschen på 50 %, för att sedan öka till 65 % i slutet av november.

Studien som har utförts visar på en betydande skillnad i tappet av orderingång under våren 2020 jämfört med november, diagrammen nedan illustrerar skillnaderna. Anmärkningsvärt är att hela 32 % anger att de nu har en högre orderingång än väntat.

Omställning

Genom Handelskammarens samtal är det tydligt att företagen har arbetat mycket med omställning av olika grad och på olika plan, så som inom produktion, av erbjudanden samt marknadsföringskanaler.

Ett företag nämnde att de har fått nya affärer tack vare att leverantörer i Östeuropa inte kunde leverera. Pandemin har därmed i vissa fall resulterat i nya affärer, men inom ramen av den egna verksamheten, utan att det har krävts någon större omställning.

Den digitala omställningen är påtaglig vad gäller möten samt möjligheten och benägenheten till att arbeta hemma. Det är tydligt att företagare har varit måna om att deras medarbetare ska arbeta hemifrån i största möjliga mån, vilket har krävt en omställning i högre eller lägre grad. Vad gäller till exempel kund- och leverantörsbesök har möjligheten till att genomföra dessa påverkats stort, men även där har de digitala lösningarna gjort det möjligt. I Handelskammarens rapport från augusti 2020 angav majoriteten av företagen att de trodde att de digitala mötena skulle bestå i någon till mycket hög grad även efter pandemins slut.

Flertalet företag har i samtalen med Handelskammaren nämnt att de har tagit stora tekniksprång, vilka i många fall redan var påbörjade, men på grund av pandemin har de tvingats ta ännu större kliv framåt i sin digitala utveckling. Trots detta nämner flera av länets företag att då de inte kunnat göra kundbesök har deras nykundsbearbetning påverkats i hög grad, och inte till det positiva. Även kreativiteten inom företagens arbetsgrupper har minskat, vilket kan ses som en kvalitetssänkning i verksamheten.

Påverkan av sjukdom

När det kommer till påverkan av sjukdom ser det olika ut hur hårt drabbade företagen är. Efter samtalen är det tydligt att sjukdomsbortfall, då de drabbar många anställda på en gång, slår mycket hårt på möjligheten att hålla leveranser. Vetskapen om att sjukdom kan slå till skapar även en oro hos företagsledarna och några nämner att det känns som ett allvarligare läge nu. Då organisationer är ”slimmade” finns det sällan reserver vid större sjukdomsbortfall. Flera påpekar att det är väldigt problematiskt att medarbetare ska vara hemma vid minsta symptom och att det tar lång tid både att få tid för testning samt få testresultatet. Detta innebär att företag dras med onödig sjukdomsfrånvaro. Flertalet företagsledare nämnde under samtalen att de har vidtagit åtgärder så som skiftgång, mer utrymme i omklädningsrum samt olika lunchtider – för att minimera risken för smittspridning bland de anställda. Diagrammet nedan visar hur stor del av företagen i dagsläget som har en påverkan på sin verksamhet på grund av sjukdom.

Fortsättning följer

Sammanfattningsvis är de allra flesta inte lika hårt drabbade nu, som de var i våras. Många företag har gjort omställningar inom organisationen, bland sina erbjudanden och i sina processer. Dock är osäkerheten på många plan fortfarande mycket stor – inte minst kring orderingång, leverantörsled men även hur de kommer drabbas vid sjukdomsbortfall av personal. Det kommer bli intressant att följa de diskussioner som förs kring hur strategier av leverantörer och sourcing kan komma att förändras i spåren av pandemin.

Avslutningsvis ett citat från en företagare som sammanfattar läget.

Vi har en mycket hög tillväxt i år, beroende på helt andra orsaker än Coronapandemin. Covid-situationen har dock påverkat oss genom att vi inte har kunnat supportera våra internationella kunder på ett bra sätt, har haft vissa förseningar på inleveranser till vår produktion, oro inom koncernen för situationen har lett till att vi inte har kunnat nyanställa i takt med vår tillväxt. Ett utbrott av Covid inom företaget riskerar leda till stora omsättningsförluster för 2020, på grund av att vi helt enkelt inte klarar de leveranser vi åtagit oss under året.

Fler inlägg

Näringspolitik

Trots ljusning – mycket kritiskt läge för näringslivet i Jönköpings län.

Pandemins effekter på näringslivet i Jönköpings län är ett faktum och läget är fortsatt tufft för många företag. Det visar den enkät som ...

Läs mer
Nyheter

Omvänt mentorskap är igång: ”Det har startat upp på ett väldigt positivt sätt”

"Vi har oerhört kompetenta ledare, och framför allt unga ledare i länet. Så att Fagerhult går i bräschen och vill motivera andra organisa...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari