fbpx
Handelskammaren i Jönköping » Nyheter » Trots ljusning – mycket kritiskt läge för näringslivet i Jönköpings län.
5 juni, 2020

Trots ljusning – mycket kritiskt läge för näringslivet i Jönköpings län.

Pandemins effekter på näringslivet i Jönköpings län är ett faktum och läget är fortsatt tufft för många företag. Det visar den enkät som Handelskammaren Jönköpings län skickade ut den 25 maj.

233 företag svarade på enkäten, vilken konstruerats i samarbete med CeFEO, Centre for Family Entrepreneurship and Ownership, vid Jönköping International Business School. Handelskammaren riktar ett stort tack till kommunernas näringslivsbolag/avdelningar som bidrog till att sprida enkäten samt till de företag som tagit sig tid att svara.

Majoriteten av respondenterna representerar företag med färre än 50 anställda och merparten av de svarande driver familjeföretag där de är ensam ägare eller ägare med ytterligare familjemedlem. Av de branscher som är representerade står tillverkningsindustrin för 45 % samt konsult (IT, rekrytering, bemanning, reklam/media) och handel för vardera 10 %. Bland övriga branscher som är representerade finns bland annat bygg, transport/logistik, turism, restaurang och service.

Resultatet

Länder börjar sakta öppna upp såväl gränser som sina produktionsenheter. När det kommer till tillgång till importerat gods ser företagen en mindre påverkan, vilket går i linje med läget i världen. Dock anger ca en tredjedel att de svaranden att det fortfarande finns problem kring transport från utlandet till Sverige, och då främst från EU-länder.​ Transporter inom Sverige, samt från Sverige till utlandet, är ej ett överhängande problem.

Trots att världen öppnar upp visar företagen fortsatt på en stor påverkan gällande minskad orderingång, även om läget ser något ljusare ut än vid enkäten som sändes ut i april tidigare i år. 60 % av företagen har en påverkan, där något över hälften, visar på en hög eller mycket hög grad av påverkan gällande minskad orderingång.

”Omsättningsförlust i detta bolag om 90–95% så långt i år, men det börjar ljusna”, berättar en av respondenterna.

Uthålligheten hos företagen är fortfarande mycket kritisk, även om den går i en positiv riktning. Sett till dagens situation är uthålligheten mindre påverkad än vad den var för två månader sedan. 7 % av samtliga som svarat anger i den senaste enkäten att de inte klarar mer än två månader jämfört med april där andelen var 22 %. 40 % anger att uthålligheten med en utgångspunkt i dagens situation är 3–8 månader, vilket även om det går i rätt riktning är en alarmerande hög andel. Sett till de branscher där enkäten hade högst svarsfrekvens ser vi att konsult/bemanningsbranschen är mycket hårt drabbad.

Endast sett till staplarna kan det se ut som att tillverkningsindustrins och samt handelns uthållighet är påverkad i mindre grad. Där bör det noteras att hela 12 % av företagen inom tillverkningsindustrin anger att de har en uthållighet som är kortare än fyra månader.

Gällande överlevnaden för företagen är drygt 40 % hotade i någon grad, var av ca en fjärdedel av de svarande anser att överlevnaden är hotad i hög eller mycket hög grad.

Även om varselstatistiken och korttidspermitteringarna minskar visar enkäten att det fortfarande är en åtgärd som företagen tvingas att ta till. Ca 43 % har pågående och/eller planerar korttidspermittering för sin personal den kommande månaden. Vad gäller varsel är det mycket alarmerande att 18 % anger att de planerar varsel i någon utsträckning den kommande månaden. Motsvarande procent i enkäten som sändes ut i april var 9 %.

Oroväckande är att nästan hälften, varav 33 % i hög eller mycket hög grad, av företagen anger att de är påverkade av beslutet att ersättning för korttidspermittering inte utgår vid semester eller annan frånvaro. Då brist på likviditet redan är ett överhängande problem blir detta givetvis en mycket tyngande utgift som faller på företagen och korttidspermitteringar riskerar att övergå i varsel.

Kompetensutveckling hos personal är omdiskuterat i många forum. Företagen anser att det är en viktig faktor där hela 70 % av respondenterna anser att kompetensutveckling hos befintlig personal kan säkra konkurrenskraften. Områden som nämns som prioriterade är:

Ett flertal företag ser även omställning som ett alternativ för att överleva krisen. I de fall omställning skulle vara aktuellt nämner företagen främst en ökad digitalisering, både inom produktion, e-handel samt för ökad kundnytta. Omställning inom produktion med robotisering samt automation nämns även av ett flertal respondenter. Nya marknader, såväl gällande produkter som geografiskt, ses också som en potential.

Vid frågan om vilka faktorer som är viktiga för företagets konkurrenskraft svarar företagen enligt följande:

Slutligen, det finns fortsatt ett stort behov av stöd från regeringen. För att företagens drift ska kunna fortgå anser 64 % av respondenterna att det är nödvändigt med fortsatt täckning för korttidspermitteringar. Flertalet företag nämner även minskade arbetsgivaravgifter som en viktig faktor. Strax över hälften anger att det är viktigt att frångå LAS-regler för att verksamheten ska kunna fortgå.

Skapa statliga finansieringslösningar med låg ränta så att kunderna vågar investera igen eller ens kan investera efter att likviditeten påverkats av Corona-pandemin. Det är helt avgörande för oss att investeringarna kommer igång igen snabbt”, efterfrågar en av respondenterna.

Från Handelskammaren ser vi att det är en hel rad åtgärder som snabbt behöver komma igång för att säkra företagens överlevnad och långsiktighet:

Fler inlägg

Nyheter

Lunch-till-lunchträff: Ekonomisk analys av södra Sveriges konkurrenskraft

Välkomna på en lunch-till-lunchträff med fokus på ekonomisk analys av södra Sveriges konkurrenskraft! Ett samarbete mellan Handelskammare...

Läs mer
Näringspolitik

Husqvarna ser flera fördelar med att ta emot lärlingselever

Handelskammaren besökte Husqvarna för att träffa Patrik Andersparr för att diskutera hur processen för lärlingar ser ut på Husqvarna. Pat...

Läs mer
Vidare till nyhetsarkivet

Byt eller uppdatera din webbläsare!

Din webbläsare är för gammal för att sidan ska visas! Ladda ner en ny version av Internet Explorer eller använd Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari