Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Låna till snabbtågen

Sverige behöver en regering, därför välkomnar vi att perioden med en övergångsregering nu är över

Sverige behöver också nya stambanor för höghastighetståg. Kapacitetsbrist på den befintliga järnvägen, klimathot, växande befolkning, möjlighet att knyta ihop städer och regioner och därmed bättre förutsättningar för näringslivet att skapa tillväxt, är några skäl till detta. Näringslivet i Götaland är således mycket positiva till att färdigställandet av nya stambanor ingår i den överenskommelse som träffats mellan S-MP-C-L och att finansieringsdiskussionerna ska återupptas.  

Det är dock av yttersta vikt att dessa diskussioner inleds snarast möjligt med det uttalade målet att de ska resultera i ett snabbt färdigställande av de nya stambanorna. Att bygga nya stambanor inom ramen för traditionell anslagsfinansiering skulle ge en byggtid på närmare 70 år och ändå riskera att tränga undan andra nödvändiga infrastrukturinvesteringar. Det är inte acceptabelt och innebär dessutom ökade byggkostnader, därmed skjuts de fulla nyttorna på framtiden. En så pass stor och omdanande investering som nya stambanor för höghastighetståg kräver en alternativ finansiering där de förmodade lånekostnaderna inte tas från Trafikverkets investeringsbudget. Även för kommunernas fysiska planering är det viktigt att färdigställandet påskyndas. Det är inte rimligt att de ska vänta i 50 år på besked om när och var järnvägen ska dras och under tiden hålla flera tänkbara korridorer öppna, när vi också behöver bygga bostäder

Hösten 2018 publicerade Trafikverket ett positionspapper som visar deras inriktning gällande nya stambanorna. Där tillmäts avtalen som den av regeringen utsedda Sverigeförhandlingen tecknade med kommunerna längs den planerade höghastighetsjärnvägen inget värde. Ingångna avtal om centrala eller centrumnära stationslägen bortses ifrån. Istället vill Trafikverket i första hand prioritera externa stationslägen. En studie från KTH från 2018 slår bland annat fast att centrala stationer, i jämförelse med externa stationer ger fler tåg- och kollektivtrafikresenärer, fler bostäder och verksamheter i anslutning till stationen och större positiva effekter för miljö och hälsa. Men det är dyrare att bygga en station i en stad än på en åker utanför samma stad. 

Regeringen måste ge Trafikverket tydligare styrning gällande de nya stambanorna. Det gäller inte minst vilken maxhastighet de ska byggas för. Trafikverkets egna utredningar visar att den totala kostnaden under banornas livslängd blir betydligt lägre om järnvägen byggs för den högre hastigheten 320 km/h än för 250 km/h. Ändå föreslår Trafikverket den lägre hastigheten då investeringskostnaden blir något lägre. Den lösningen ger kommande generationer långsammare tåg och högre underhållskostnader.  

Det har framförts kritik mot att uppgörelsen mellan S-MP-C-L innehåller för många utredningar. Den kritiken träffar inte de nya stambanorna där det, genom Sverigeförhandlingen, redan finns ett mycket gediget utredningsmaterial med färdiga förslag som näringslivet i hela Götaland ställer sig bakom.  Av de 73 punkterna i uppgörelsen är det också denna som har potential att direkt påverka vardagen för våra medlemmar både år 2040 och år 2100.  

 

Stephan Müchler, vd Sydsvenska Handelskammaren 

Johanna Palmér, vd Östsvenska Handelskammaren 

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren 

Helena Zar Wallin, vd Handelskammaren Jönköping 

 

 

* Obligatorisk