Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Öppet brev till infrastrukturministern.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

2019-01-29

Låt oss börja med att gratulera till ditt förnyade förtroende som infrastrukturminister! Vi ser fram emot samtal och samarbete under den kommande mandatperioden.

Sverige behöver en regering, därför välkomnar vi att perioden med en övergångsregering nu är över

Sverige behöver också nya stambanor. Kapacitetsbrist på den befintliga järnvägen, klimathot, växande befolkning, möjlighet att knyta ihop städer och regioner och därmed bättre förutsättningar för näringslivet att skapa tillväxt, är några skäl till detta. Vi är således mycket positiva till att färdigställandet av nya stambanor ingår i den överenskommelse som träffats mellan S-MP-C-L och att finansieringsdiskussionerna ska återupptas.

Dock vill vi påtala vikten av att dessa diskussioner inleds snarast möjligt med det uttalade målet att de ska resultera i ett snabbt färdigställande av de nya stambanorna. Anslagsfinansiering ger en utbyggnadstakt på flera decennier, vilket inte är acceptabelt. Det leder till ökade byggkostnader och att nyttorna skjuts på framtiden. En så pass stor investering som nya stambanor kräver alternativ finansiering för att inte tränga undan andra satsningar. Den här typen av stor, omdanande, investering kräver en separat långsiktig hantering och finansiering. För att förhindra undanträngning kan inte lånekostnaden tas från Trafikverkets investeringsbudget. Sverigeförhandlingen talade om att hantera kostnader via reformutrymmet. Även för kommunernas fysiska planering är det viktigt att finansieringsdiskussionerna och i förlängningen färdigställandet påskyndas. Det är inte rimligt att de ska vänta i 50 år på besked om när och var järnvägen ska dras och under tiden hålla flera tänkbara korridorer öppna.

I oktober 2018 publicerade Trafikverket ett positionspapper som visar deras inriktning gällande de nya stambanorna. Där tillmäts avtalen mellan Sverigeförhandlingen och kommunerna noll och inget värde. Ingångna avtal om centrala eller centrumnära stationslägen bortses ifrån. Istället vill Trafikverket i första hand prioritera externa stationslägen. En studie från KTH publicerad våren 2018 visar tydligt att centrumnära stationer är att föredra. Det är för oss oklart om Trafikverkets positionspapper ska ses som en provokation eller som ett rop på tydligare direktiv. Det är dock uppenbart att regeringen måste ge Trafikverket tydligare styrning i fråga om de nya stambanorna. Trafikverkets egna utredningar visar till exempel att det är betydligt billigare att bygga nya stambanor för 320 km/h än för 250 km/h, sett till stambanornas hela livslängd. Ändå föreslår Trafikverket den lägre hastigheten då investeringskostnaden blir något lägre. Den lösningen innebär att vår generation sparar pengar medans kommande generationer får långsammare tåg och höga underhållskostnader.

Från politiska motståndare till den uppgörelse som träffats mellan S-MP-C-L har det framförts kritik mot att den innehåller för många utredningar. Den kritiken träffar inte de nya stambanorna där det redan finns ett mycket gediget utredningsmaterial, SOU 2017:107, med färdiga förslag som näringslivet i hela Götaland ställer sig bakom.

Av de 73 punkterna i fyrpartiuppgörelsen är det få som har potential att direkt påverka vardagen för våra medlemmar både år 2040 och 2100, men ett snabbt färdigställande av nya stambanor är av den digniteten.

 

Stephan Müchler, vd Sydsvenska Handelskammaren

Johanna Palmér, vd Östsvenska Handelskammaren

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Helena Zar Vallin, vd Handelskammaren Jönköpings län