Vi gör Jönköpings län till en bättre plats för företag.

Säkerhet - ATA-Carnet

Vid utfärdande av ATA-carnet med varuvärde över 100.000 kr eller där den som ansöker inte är ett registrerat bolag, ställer Handelskammaren extra krav på säkerhet för eventuella kostnader som kan uppstå i samband med användningen av carnet.

Säkerhet kan ställas i form av:
- Garantiförbindelse upprättad av bank
- Insättning på Handelskammarens bankkonto. Detta konto är skilt från Handelskammarens övriga bankmedel och kunden gottgörs räntan.


Exempel på garantiförbindelse:

Undertecknad garanterar att vid anfordran erlägga betalning av de eventuella kostnader Handelskammaren i Jönköpings län kan åsamkas med anledning av ATA-carnet nr SEC ……, utfärdad för ............(carnetinnehavaren, org.nr.).

Undertecknad skall dock på grund av denna förbindelse inte kunna åläggas utge mer än svenska kronor................................(35% av beräknat varuvärde) (beloppet i bokstäver).

Denna garanti gäller till dess att Handelskammaren i Jönköpings län återlämnat originalet av denna förbindelse, dock längst till och med 2 år(två) år och 6 (sex) månader från förbindelsens undertecknande.

(Ort och datum)

(Bank)

(Underskrift)