Medlemmarna i Handelskammareföreningen i Jönköpings län kallas till årsmöte
2018-05-04

Måndagen den 14 maj kl. 15.30-16.45 på John Bauer Hotell, Jönköping. Årsmötet inleds med kaffe.

Föredragningslista årsmöte med Handelskammarföreningen Jönköpings län.

 1. Sammanträdet öppnas

 2. Val av ordförande för mötet

 3. Val av justeringsman.

 4. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat.

 5. Styrelsens tillika Handelskammareföreningens förvaltningsberättelse, Serviceaktiebolagets förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelser.

 6. Fastställande av resultat och balansräkning

 7. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års räkenskaper och förvaltning.

 8. Val av ordförande och vice ordförande.

 9. Val av ledamöter i Handelskammaren (fullmäktige).

 10. Val av en revisor och en revisorssuppleant för granskning av Handelskammarens och Handelskammareföreningens förvaltning och räkenskaper.

 11. Val av fyra medlemmar att utgöra valberedning inför nästkommande årsmöte.

 12. Övriga av styrelsen förberedda ärenden.

 13. Sammanträdet avslutas.

 

Årsmötet följs av Handelskammarens vårmöte på Consid i Jönköping, se separat inbjudan.

O.S.A. för årsmötet sker senast 2018-05-10 till  info@handelskammarenjonkoping.se .

 

Med vänliga hälsningar Jonas Ekeroth, VD 

årsmöte

Avsluta prenumeration | Visa i webbläsare